Leave a comment

က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ဒုတ္ရိုက္အင္းလုပ္ကိုင္သူ ကၽြန္ေတာ္ဦးသန္းေငြမွ အသနားခံတင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း

                အထက္အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဒုတ္ရိုက္အင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းေလာက္မွစျပီး
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္၏တပည္ျဖစ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦး၀င္းေဇာ္၊ဦးပါမႈလ (8) ဦး ေနာက္ (12) ဦးသည္ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္
ဒုတ္ရိုက္အင္းကို လုပ္ငန္းရာသီခ်ိန္ခါ မၾကာခင္ကာလကပင္ ဒုတ္ရိုင္အင္းေၾကာင့္လယ္ေျမမ်ား ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္ပါသည္ဟုအေၾကာင္းျပျပီး ဦး၀င္းေဇာ္ဦးပါ
ဒုတ္ရိုက္လယ္သမားမ်ားအားျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဆန္းဆင့္ထံသို႕ တိုင္ၾကားရာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
ဦးဆန္းဆင့္သည္ ပ႒မ ပမာနအေနႏွင့္ ခန္႕မွန္းေျခ ၁၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလဆန္းပိုင္းမွာ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသန္းထြန္းအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
၄ဦး၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ဒိုက္ပ်က္အုပ္စု ၊ဒုတ္ရိုက္ေက်းရႊာသို႕ အင္းဂရန္ကိုင္မ်ားမသိရပါပဲ သြားေရာက္စစ္ေဆးခိုင္းခဲ႔ပါသည္၊ထိုအခ်ိန္တြင္အင္းရဲၾကီးအင္း၊ရွားခဲၾကီး/
ရွားခဲေလးအင္း၊က်ံဳကဒြန္းအင္း စသည္႕အင္း ၃။ အင္းမွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းဒုတ္ရိုက္အင္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄ဦး သြားေရာက္စစ္ေဆး
ေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေန႕မွ မီးသတ္ဦးစီးမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ခင္မင္ရင္းမႏွီးမႈျဖင့္ဖိတ္ၾကားခဲ႔သည္႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္သြားေရာက္ျပီး
ဂုဏ္ျပဳပြဲတက္ရာတြင္ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးသန္းစိန္ ျမိဳ႕နယ္ရဲမႈးၾကီး ဦးလွ၀င္း ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသန္းထြန္း စည္ပင္ဗိုလ္ၾကီးႏွင့္မီးသတ္ဦးစီးအဖြဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုျပီး
စားေသာက္စကားေျပာၾကရာတြင္  ကၽြန္ေတာ္မွ ဒုတ္ရိုက္-က်ံဳပဒုတ္-က်ံဳေပ်ာ္၊ ေလးမ်က္ႏွာ ၂။ျမိဳ႕နယ္အငယ္ခံ သိန္းတစ္ထာင္တန္တံတား ခ်ေပးမႈအား စတင္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾက
ရာတြင္လံုး၀သေလာမတူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ဘာေၾကာင့္လဲလို႕ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္မွာ အေရးအၾကီးဆံုး အျမန္ဆံုးတံတား ၃ခုလိုအပ္ေနပါသည္။
၁ – ေညာင္ပင္ဆိပ္တံတား၊ ၂ – မွန္ကုန္းနတ္စင္ငူတံတား၊ ၃ – သံလွ်က္စြန္းတံတား စသည္႔အဓိကတံတားၾကီးမ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုသို႕အေရးၾကီးတံတားမ်ားရွိေနပါလွ်က္၊ေလးမ်က္
ႏွာ၊ ေရၾကည္၊ က်ံဳေပ်ာ္ ၃ျမိဳ႕နယ္စပ္ဟုေျပာေသာသိန္းတစ္ေထာင္တန္တံတားမွာ ဒုတ္ရိုက္ေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၅၀ ခန္႔သာအကၽြမ္း၀င္ျပီး က်န္ခဲ႔ေက်းရြာမ်ားအကၽြမ္း၀င္ အဆက္အစပ္
မရွိ အသြားအလာနည္းပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အေပၚမွာတင္ျပခဲ႔ေသာ လူၾကီးမ်ားအားလံုး၀ိုင္းျပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ႔သည္။ေ၀ခံဖန္ခံရသူမွာက်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္မွ ဦးသန္းထြန္းျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ဦးသန္းထြန္းမွကၽြန္ေတာ္တို႕အား စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖင့္ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ ၏ သေဘာထားျဖင့္တင္ျပ
ေတာင္ခံ ရတာျဖစ္တဲ႔အေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႔မွ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာအမွန္တစ္ဂယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာမွာသာျဖစ္သင့္တဲ႔ အေၾကာင္းတင္ျပသင့္တာေပါ့။ေနရာတိုင္း
ေက်းလက္ေဒသတိုင္း မွာ လမ္းတံတား ၊ လွ်ပ္စစ္မီးအေရးၾကီးလိုအပ္ေနပါသည္။ဒါေပမဲ့တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရဦးသိန္းေအာင္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုးစီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္သူ႕ေနရာႏွင့္သူ လမ္းညႊန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုပါက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာမွျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသန္းထြန္း
အား ကၽြန္ေတာ္ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ႔သည့္အျပင္ ၊က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ဒုတ္ရိုက္အင္း ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဦးသန္းထြန္းအပါအ၀င္အမတ္ေလးဦး ဆင္းျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ႔ေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
အင္းဂရန္ကိုင္မပါပဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုကၽြန္ေတာ္လံုး၀လက္မခံေၾကာင္း ႏွင့္ဒုတ္ရိုက္အင္းဟာတန္းဖိုးမရွိေသာ္လည္း အစဥ္အဆက္ေၾကးတိုင္းေပးထားတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ မႈလေရခ်ိဳဥပေဒႏွင့္
တိုင္းေဒသၾကီး၏ထြက္ရွိလာမည္႕ ေရခ်ိဳဥပေဒအေပၚမွာ အေျခခံေလးစားလုပ္ကိုင္ေနတဲ႔အတြက္ကၽြန္ေတာ္ကို ဟိုအစုအဖြဲ႔ေပးလိုက္ပါ။ဒီအစုအဖြဲ႔ေပးလိုက္ပါ ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္းမခံ
ပါဘူးဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသန္းထြန္းအားတစ္ခါထဲေျပာလိုက္ပါတယ္။ထို႕ေၾကာင့္ဒုတ္ရိုက္အင္းကိစၥကိုဆက္လက္စစ္ေဆးျပီး အစုအဖြဲ႔ကိုေပးခိုင္းျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ
ဒုတ္ရိုက္အင္း၏ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္မ်ားကိုေပးေဆာင္ျပီးဒုတ္ရိုက္အင္းကိုျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျပီးေသာအခါ ၂၀၁၂ ခု၊ ၇ လပိုင္း ၊ ၇ရက္ခန္႕မွာ ဦးေက်ာ္၀င္းႏိုင္စည္ပင္ဗိုလ္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔မွာ
ဒုတ္ရို္က္ေက်းရႊာသို႕အင္းသမားႏွင့္ တိုင္ၾကားေသာလယ္သမားမ်ားအားဆင့္ေခၚျပီး အားလံုးစစ္ေဆးခဲ႔ၾကရာတြင္ လယ္သမားမ်ားမွ အင္းပိတ္ျပီး ေရၾကီးေၾကာင္း၀ိုင္း၀န္းတင္ျပခဲ႔ျပီး ကၽြန္ေတာ္
တို႕အင္းသားၾကီးမ်ားမွ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ မည္သို႕မည္သို႕အေရးၾကီးပံုကို စစ္ေဆးခဲ႔သည္႕အျပင္ စတမ္းျပဳစုျပီးတင္ျပေပးခဲ႔ပါသည္။ထိုသို႔ ဒုတ္ရုိက္အင္း ၊
ဒုတ္ပ်က္ေက်းရႊာအုပ္စု ၊က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းႏိုင္ ၊ စည္ပင္၀န္ၾကီးသည္ ၈ လပိုင္း လဆန္းခန္႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႕အား
တရား၀င္ တင္ျပသံုးသက္ခ်က္မ်ားကို ေရဒီယို ၊ေၾကးမံု သတင္းစာတို႕မွပါလာျပီး ျပီးျပတ္သြားေသာကိစၥမ်ားကို ယခုတစ္ဖန္ တတိယေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္
အစုိးရ အဖြဲ႔စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းႏိုင္ အပါအ၀င္ ၅ ဦးပါ ထပ္ခံစစ္ေဆးခိုင္းျပန္ပါသည္။ထို႕သို႕စစ္ေဆးမႈျပဳသည္႔ေနရာတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ဦးေက်ာ္၀င္းႏိုင္မွစစ္ေဆးျပီး ၂၉.၇.၂၀၁၂
ရက္ေန႕မွစျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းစိုးရိမ္းေရအမွတ္အျမင့္ဆံုးေနရာသို႕ ျမစ္ေရ အမွတ္ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး ၁.၉.၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရဟာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ေအာက္သို႕ျပန္ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး
တစ္လတာၾကီးျမင့္ေသာ ေရေအာက္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ေလးမ်က္ႏွာ ၊ေရၾကည္ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ ၊ကန္ၾကီးေထာင့္ ၊သာေပါင္း ၊ေက်ာင္းကုန္း ၊အိမ္မဲ ၊ ပန္းတေနာ္ (၈)ျမိဳ႕နယ္ လယ္ဧက သံုးသိန္းခန္႕
ပ်က္စီးခဲ႔ပါသည္။ထို႕အတြက္ ဒုတ္ရိက္လယ္ေျမမ်ားဟာ သေဘာ၀ေရ (သို႕မဟုတ္ ) အတားအစီးတစ္ခုေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ႔သည္ကိုေပၚလြင္ေစခဲ႔ျပီျဖစ္ျပီး က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဒိုက္ပ်က္အုပ္စု ဒုတ္ရိုက္ေက်းရႊာ ၊ဒုတ္ေက်းရႊာ၊ဒုတ္ရိုက္အင္းကိစၥ
့ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုတစ္ဖန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္မွ ဦးေက်ာ္၀င္းႏိုင္ စည္ပင္၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔အား တတိယေျမာက္ ယခု ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ႔ရာ စစ္ေဆးလုပ္ကိုင္
ခ်က္မွာ အင္းသားၾကီးႏွင့္ ဒုတ္ရိုက္အင္း ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ ေကာင္းေသာရလဒ္ထြက္လာမည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းသိသာေပၚလြင္ေနမႈအေပၚ ၾကိဳတင္အသာနားခံတင္ျပ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေနာ္တို႕ ဒုတ္ရို္က္အင္းသားၾကီးဦးသန္းေငြအေနႏွင့္ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးမႈး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းအား၀ါထပ္ႏွစ္ျဖစ္ျပီး အင္းခ်ဳပ္ရက္ မွာလ
ႏွင့္ခ်ီျပီးေနာက္က်ေနျပီး ၀ါေခၚလ (၁၄) ရက္ေန႕မွ စတင္အင္းခ်ဳပ္ခဲ႔ရပါသည္။အင္းခ်ဳပ္ေသာအခ်ိန္မွာ ေရဟာ အခ်ိဳ႕တစ္၀က္က်ဆင္းသြားျပီျဖစ္ျပီး အခုကၽြန္ေတာ္စာေရးေနသည္႔အခ်ိန္
ထိ ငါးလံုး၀မဆင္းေသာေၾကာင့္ ေငြလည္းမရေသးပါ။ အင္းအခြန္မွာ 990000/- ကိုသိန္းကိုးေသာင္းသံုးေထာင္က်ပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ရန္စရိတ္မွာ သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႕ရွိျပီး ၄င္းႏွစ္ခုေပါင္း
သိန္းသံုးဆယ္ခန္႕မွာ က်ိန္းေသဆံုးရံူးမွာေသခ်ာေၾကာင္းေပၚလြင္ေနပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးေရခ်ိဳဥပေဒမွာ တိုင္းေဒသၾကီး၏၀င္ေငြကိုအေျမာက္အမ်ားထိခိုက္မွာ ေသခ်ာသလို
အင္းသားၾကီးမ်ား၏ ယခုႏွစ္က်ံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အမွီျပဳျဖစ္ေပၚလာသည္႕ကိရိယာ ၁၆ မ်ိဳးဆိုေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔မႈအေပၚမွာေတာသူ
ေတာင္သားမ်ားဥပေဒ ကိုနားမလည္မႈအေပၚမွာမည္သည္႔အင္းမွာရွာရမည္။မည္သည္႔အခ်ိန္မွာရွာရမည္။မည္သည္႔ကိရိယာကိုမည္သည္႔ေနရာမွာေလွ်ာက္ထားရမည္ကို မသိေတာ့ဘဲအုပ္စုဖြဲ႔ငါးရွာေဖြေနမႈ
မ်ား ေၾကာင္ခမန္းလိလိ က်ံဳေတြ႕ေနရသည့္အေပၚလည္းနိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနွင္ ့တကြနိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားၾကားသိေနရအတိုင္းပါပဲ။ထို ့ေၾကာင္ ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အက်္ိဳးစီးပြား ကိုရည္ရွည္တည္တ့ံ
ခိုင္ျမဲေအာင္ေရခ်ိဳဥပေဒမွ
၁။  သားစဥ္ေျမးဆက္ အင္းအိုင္ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းျမစ္တို႕ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားရေအာင္ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္
၂။  ယိုးဒယားႏိုင္ငံလို ငါးမ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားရန္ရ
၃။  အင္းသားၾကီးမ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အစိုးရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္
၄။  ေနရာေဒသအလိုက္အင္းသားၾကီးမ်ားမွ ငါးကုန္ထုပ္လုပ္မႈ ထုတ္လုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အကန္႕အသတ္
ျဖင့္ အကိုင္းဘ၀န္းျခံဳျချပဳလုပ္ျပီး ငါးဖမ္းဆီး ၊ငါးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ႏွင့္လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အင္းသားၾကီးမ်ားထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚမွ သူစည္းကိုယ့္စည္းျခားနားသြားေစရန္တို႕ကို
ကၽြန္ေတာ္အေနႏွင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြဆုေဆာင္းရွာေဖြေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုလို ျဖစ္ေပၚေနေသာဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူ ့ေလ်ာ ့ခ်ေရး၏ အဓိကလွပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္္္္နိင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ့အေနနွင့္ နိုင္ငံေတာ္
သမၼႀကီးကို အဓိကတင္ျပလိုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို အင္းသားႀကီးတစ္ေယာက္ဒုကၡေရာက္ေအာင္စီစစ္ေ၀ဖန္ေဆး    သံုးသပ္လိုပ္ကိုင္ျပီးဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးကိုပုတ္ခတ္ေနမည္႔အစား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ မွန္ကန္ေသာစီပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားကိုဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အေပၚမွာ ညွိ္ႏိူင္းတိုင္ပင္ ျပီး ဘယ္သူဘဲမွားမွား အမွားကို၀ိုင္းျပဳျပင္ျပီး အမွန္တစ္ကယ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစီးပြားေရး
ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ
၁။     လယ္သမားမ်ား ၏ ထြက္ရွိလာေသာစပါးကိုႏိုင္ငံတစ္ကာ ေစ်းကြက္စနစ္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွတာ၀န္ယူေစ်းကြက္ဖြင့္ျပီးေတာင္သူ ၾကိဳက္မွ ေရာက္းနစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္
၂။     ေရငံေရခ်ိဳ ေရျပင္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္တို႕ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏မ်က္ႏွာႏွင့္အဖဲြ ့အစည္းသားတပည့္မ်က္ႏွာမ်ားကို မၾကည့္ပါဘဲေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားရန္ ႏွ
၃။     စည္ပင္ေၾကးအပါအ၀င္ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ေရနံဓါတ္ေငြ ့အစရွိ ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုတူညီစြာိအက်ိဳးရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း
၄။     နိုင္ငံတကာကိုေလာေလာဆယ္မမွီသည္ပဲထား၊ အမွန္တကယ္ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မွာ
(က)အစိက ေက်းလက္ေဒသထိကတၱရာလမ္းမ်ားအမ်ားအပ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။
( ခ)  ဆက္သြားေရတံကားမ်ားိအမ်ားအပ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။

( ဂ)  ေက်းလက္ေဒသအထိ လွ်ပ္စစ္ဓ ပ  ္အားမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။
(ဃ)ေက်းလက္ေဒသအထိေသာက္ေရသန္ ့ ႏွင့္ လယ္ေျမယာေျမအႏွံ စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေရတြင္းမ်ား ေနရာတိုင္းရရွိရန္ အမွန္ကယ္လိုအပ္ေနပါသည္။
ဒါဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ ့နယ္အေနအထားကို ၾကည္မည္ဆိုပါက အင္းရဲႀကီးအင္းကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ ေလလံတင္မည္ဆိုလွ်င္ သိန္းေပါင္း ေလးေထာင္အထိ ေစ်းေပါက္နိူင္ပါသည္။ရွားခဲႀကီး ရွားခဲေလးအင္းကိုေလလံတင္မည္ဆိုလွ်င္
လည္း အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္သိန္းေလးရာဆိုတာ အနည္းဆံုးရနိုင္ပါသည္။ ယခုအေၾကာင္း အရာရာ အမ်ိဳးမ်ဳိး ေၾကာင့္ အင္း၏ကိုခ်ထားရာတြင္ အင္းရဲႀကီးအင္းမွာ သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ငါးရာသာရွိ ျပီး ရွားခဲႀကီး ရွားခဲေလးအင္းမွာလည္း ေျခာက္ဆယ္ငါးသိန္းသာရွိပါသည္။ ထိုအင္းႏွစ္အင္းကို
ႀကည့္လွ်င္ပင္က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ ့နယ္၏အဓိက (၂)အင္းႏွင့္တင္ သိန္းေလးေထာင္တိုးရနိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ အျခားအင္းမ်ားလဲ ရွိပါေသးသည္ ။ ဧရ၀တီတိုင္းေဒသကိုအမွန္အကန္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ပါက တနစ္အတြင္း
ထိုေငြေၾကးျဖင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳျပဳင္ေျပာင္းလြဲနွိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ားေနာက္ဆးံုတင္ျပလိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့အင္းသားႀကီးမ်ားမွာ ရိုးေရာက္ ေရေရာက္ ျပင္ဆင္မူအေပၚ လယ္ယာမွာ ေပါက္ဖြားေသာ ငါးကုန္ထုပ္က်ဆင္းတာကတစ္ေၾကာင္းကိရိယာ / ၁၆ / မ်ဳိးေၾကာင့္အခ်ိန္ကာလေနရာေဒသတို ့ကို ေတာသူေတာင္သား
မ်ား နားမလည္ၾက၍ ရွားခဲႀကီး/ရွားခဲေလး အင္းသားေတြကို အျခားငါးရွာေဖြလိုသူမ်ားမွ အတင္း၀င္ေရာက္ ဓါးနင့္အထိုးခံရလို ့အသက္ေသသြားရတာကတစ္ေၾကာင္းေျခာက္လွန္ ့ခံေနရပါျပီ။ ထို ့ေၾကင့္သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္လွယ္မ်ားနင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားဟာ တပည္သားေျမးေတြအတြက္ႏွင့္ ယခုလို
အင္းသားႀကီးမ်ားအေပၚ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ တိုင္းေဒသအစိုးရအား အခ်ိန္မွီ အေၾကာင္းၾကား၍မျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ရေလေအာင္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးထံသို႕အထူးတင္ျပအပ္ပါသည္။က်န္ရွိပါေသာက်ံဳေပ်ာ္ျမ္ိဳ႕နယ္ ဒုတ္ရိုက္အင္းကို ဆက္လက္ေၾကးတိုင္ ခ်ထားေပးႏိုင္ပါရန္ အသနားခံတင္ျပ
အပ္ပါသည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: